Versión en polaco (el español está debajo)

Kim jest taxi dancer? Zapytałam o to Jesus Paez, który wspólnie z Iara Duarte zostali laureatami Mundial Tango BA 2020. Więcej o @Iara & Jesus Tangonline https://www.facebook.com/iarayjesustangonline możecie przeczytać tutaj https://www.facebook.com/starttango/posts/673422976769338

Taxi dancer to profesjonalny lub dobrze tańczący tancerz oferujący swoje usługi osobom, które nie mogą znaleźć partnerów do tańca na milongach, lekcjach lub festiwalach. W Argentynie jest to bardzo popularny zawód, taxi dancerami są zarówno kobiety jak i mężczyźni. Namiary na taxi dancerów dostaniemy w szkole, w której chodzimy na warsztaty lub na milongach. Zazwyczaj wykupuje się taką usługę na 1-3 godzin.  

Kto może skorzystać z tej opcji?

Każdy kto chce podnieść swoje umiejętności taneczne lub potrzebuje osoby, która wprowadzi go do lokalnego środowiska. Usługa ta jednak najczęściej dedykowana jest turystom, bowiem to właśnie taxi dancers wprowadzają ich na parkiety milong i pomagają w nawiązywaniu nowych relacji z innymi tanguerosami.

Czy Argentyńczycy chętnie tańczą z przyjezdnymi?

Tak, jeśli ich znają, a poznać ich mogą właśnie dzięki taxi dancer. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w Argentynie dobrzy tancerze tańczą głównie dla przyjemności, a przyjemność sprawia im taniec z osobami tańczącymi na zbliżonym poziomie. Wynajęcie taxi dancer jest często dla przyjezdnych jedyną szansą na taniec z profesjonalistą, od którego mogą wiele się nauczyć, a przy okazji miło spędzić czas, w pełni korzystając z milong i integracji z lokalnym środowiskiem.

Co myślisz o tym zawodzie?

Uważam, że jest to zawód niezbędny, ale i wartościowy. Z pewnością wielu amatorów bierze udział w imprezach, festiwalach, milongach czy praktykach i niejednokrotnie nie tańczą tyle, ile chcą. A z taxi dancer mogliby tańczyć więcej.

Zastanówmy się przez chwilę, co by się stało, gdyby taką usługę oferował każdy organizator imprez i dużych festiwali? To byłoby wspaniałe przeżycie dla wszystkich, którzy chcą, bez względu na swoje umiejętności taneczne  zatańczyć z profesjonalistą, na którego zwykle mogą tylko patrzeć i obserwować go z boku. Dodatkowym bonusem tańca wysokiej jakości byłoby także  także spotkania towarzyskie w nowym gronie, które poza samym tańcem są przecież główną ideą tanga.

Wiele kobiet boi się, że jeśli „kupią” taniec z taxi dancer, będzie to oznaczać, że nie warto z nimi tańczyć. Co myślisz o tych obawach?

Jeśli chcesz zjeść doskonałe jedzenie, idziesz do restauracji z profesjonalnym szefem kuchni. Jeśli chcesz, aby Twój samochód działał dobrze, idziesz do dobrego mechanika. Jeśli wybierasz się na wakacje i chcesz spać w wygodnym miejscu, wynajmujesz dobry hotel. Jeśli chcesz dobrze tańczyć i mieć dobre doświadczenie, powinieneś zatrudnić profesjonalistę w tangu. Myślę, że warto tak podejść do tego tematu.

Sądzę, że powinniśmy przełamać tabu otaczające tę działalność. W Argentynie zawodowy tancerz nie będzie tańczył za darmo z tancerzem amatorem. Dla niego taki taniec nie jest przyjemnością, tylko dodatkową pracą. Myślę, że warto przełamać tę barierę, otworzyć nasze umysły i skorzystać z okazji do spotkań i tańca z profesjonalistami.

Dziękuję za wywiad.

Jeśli macie do Jesusa jakieś pytania, kontakt znajdziecie na www.tangonline.com.ar

https://www.facebook.com/iarayjesustangonline

https://www.instagram.com/tangonline.com.ar

Versión en español

¿Quién es taxista?

Le pregunté al respecto a Jesús Paez, quien junto a @Iara Duerte se convirtió en el ganador del Campeonato Mundial de Tango BA 2020. Puedes leer más sobre @Iara & Jesus Tangonline https://www.facebook.com/iarayjesustangonline https://www.facebook.com/starttango/posts/673422976769338

Taxidacer es un bailarín profesional o de buen desempeño que ofrece sus servicios a personas que no encuentran pareja para bailar en milongas, clases o festivales.

Es una profesión muy popular en Argentina tanto para mujeres como para hombres. Los datos de contacto del taxista se pueden obtener en las escuelas donde participamos en talleres o milongas. Generalmente, este servicio tarda entre 1 y 3 horas.

¿Quién puede utilizar esta opción?

Cualquiera que quiera mejorar sus habilidades de baile o necesite una persona que le presente el entorno local. Sin embargo, este servicio suele estar dedicado a los turistas, porque son los contribuyentes quienes los introducen en las pistas de baile de la milonga y ayudan a establecer nuevas relaciones con otros tangueros.

¿Los argentinos bailan con invitados?

Sí, si los conocen, y pueden llegar a conocerlos gracias a Taxi Dancer. En este punto cabe mencionar que en Argentina, los buenos bailarines bailan por diversión y les gusta bailar con bailarines al mismo nivel. Contratar un taxista suele ser la única opción para que los visitantes bailen con un profesional del que puedan aprender mucho y pasar un buen rato, aprovechando las milongas e integrándose.

¿Qué opinas de esta profesión?

Creo que este trabajo es necesario y valioso. Ciertamente, muchos fanáticos en fiestas, festivales y milongas de entrenamiento a menudo no bailan tanto como les gustaría. Y con el taxi dancer pudieron bailar más.

Consideremos por un momento lo que sucedería si todos los organizadores de eventos y grandes festivales ofrecieran tal servicio. Sería una gran experiencia para todos aquellos que quieran bailar con un profesional, sin importar sus habilidades de baile, a quien normalmente solo pueden mirar y observar de lado. Una ventaja adicional de la danza de alta calidad también serían las reuniones sociales en un nuevo grupo, que, además del baile en sí, son la idea principal del tango.

Muchas mujeres temen que si „compran” un baile con un taxista, signifique que no vale la pena bailar con ellas. ¿Qué opinas de estos miedos?

Si quieres comer, ve a un restaurante con un chef profesional. Si desea que su automóvil funcione bien, consulte a un buen mecánico. Si te vas de vacaciones y quieres dormir en un lugar cómodo, alquilas un buen hotel. Si quieres bailar bien y tener una buena experiencia, necesitas contratar a un profesional del tango. Creo que vale la pena abordar este tema.

Creo que deberíamos romper los tabúes que rodean esta actividad. En Argentina, un bailarín profesional no bailará gratis con un bailarín aficionado. Para él, tal baile no es un placer, sino un trabajo adicional. Creo que vale la pena romper esta barrera, abrir la mente y aprovechar la oportunidad de conocer y bailar con profesionales.

Gracias por la entrevista

Si tiene alguna pregunta para Jesús, contáctenos en

www.tangonline.com.ar

https://www.facebook.com/iarayjesustangonline

https://www.instagram.com/tangonline.com.ar